Terminarz maturzysty

Terminarz maturzysty

30 września – złożenie deklaracji wstępnej,

7 luty – złożenie deklaracji ostatecznej.

Po terminie deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian.

Harmonogram Egzaminu Maturalnego w Terminie Głównym

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
MajGodzina 9:00Czas trwania egzaminuGodzina 14:00Czas trwania egzaminu
4 (czwartek)Język polski – pp240 minut – w Formule 2023
170 minut – w Formule 2015
   
5 (piątek)Język angielski  – pp120 minut – w Formule 2023 i 2015   
8 (poniedziałek)Matematyka – pp180 minut – w Formule 2023
170 minut – w Formule 2015
   
9 (wtorek)Język angielski – pr150 minut – w Formule 2023 i 2015   
10 (środa)Wiedza o społeczeństwie – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015   
11 (czwartek)Biologia – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015   
12 (piątek)Matematyka – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015   
15 (poniedziałek)Chemia – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015   
16 (wtorek)Geografia- pr180 minut – w Formule 2023 i 2015   
17 (środa)Język polski- pr180 minut – w Formule 2023 i 2015   
18 (czwartek)Historia – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015   
19 (piątek)Fizyka – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015   
22 (piątek)Informatyka – pr210 minut – w Formule 2023 i 2015   
      

*pp – poziom podstawowy,

pr- poziom rozszerzony.

W 2023 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany w dwóch formułach tj.:

1) w Formule 2023 – dla absolwentów 4 letniego liceum ogólnokształcącego;

2) w Formule 2015 – dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich , którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości i absolwentów wszystkich pozostałych typów szkół z lat 2005-2022.

W 2023r. egzamin maturalny w Formule 2023 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022r.

W 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2015 jest przeprowadzany na podstawie wymagać egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022r.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2023 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023r. zdaje obowiązkowo – 

1) w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

a) język polski

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

c) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

2) w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a) język polski

b) matematyka

c) język obcy nowożytny

Aby w 2023r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje się spośród następujących przedmiotów:

1) biologia

2) chemia

3) filozofia

4) fizyka

5) geografia

6) historia

7) historia muzyki

8) historia sztuki

9) informatyka

10) język łaciński i kultura antyczna

11) język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

12) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)

13) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

14) język polski

15) język regionalny (język kaszubski)

16) matematyka

17) wiedza o społeczeństwie

Osoby zdeklarowane są zobowiązane do przystąpienia do egzaminu nieobecność skutkuje nie zdaniem egzaminu maturalnego.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, wydawania świadectw, aneksów i informacji o wynikach –  7 lipca 2023r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 7 lipca 2023r. 

Harmonogram Egzaminu Maturalnego w Terminie Dodatkowym

Część pisemna egzaminu maturalnego
CzerwiecGodzina 9:00Czas trwania egzaminuGodzina 14:00Czas trwania egzaminu
1 (czwartek)Język polski  – pp*240 minut – w Formule 2023
170 minut – w Formule 2015 
   
2 (piątek)Matematyka – pp180 minut – w Formule 2023
170 minut – w Formule 2015 
Matematyka – pr180 minut 
5 (poniedziałek)Język angielski – pp120 minut – w Formule 2023 i 2015    
6 (wtorek)Biologia-pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015Język angielski – pr150 minut 
7 (środa)Wiedza o społeczeństwie – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015    
12 (poniedziałek)Chemia – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015    
13 (wtorek)Historia – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015    
14 (środa)Geografia – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015    
15 (czwartek)Fizyka – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015    
16 (piątek)Informatyka – pr180 minut – w Formule 2023 i 2015    

Harmonogram Egzaminu Maturalnego w Terminie Poprawkowym

  1. Część pisemna – 22 sierpnia 2023r. ( wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023r. (poniedziałek)

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, wydawania świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 8 września 2023r.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań ( odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Zdający na egzamin z matematyki powinien się zaopatrzyć się w linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty.

Informacja o opłatach za egzaminy maturalne  wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Opłatę wnoszą :

  1. Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego.
  2. Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracjach, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wysokość opłaty i sposób dokonania wpłaty :

50 zł każdy egzamin

Termin wniesienia opłaty od 1 stycznia do 7 marca 2022r. (niewniesienie opłaty maturalnej w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu) na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Rachunek bankowy komisji: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 

Numer konta: 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

W polu “Tytuł wpłaty” należy wpisać:

Opłata za maturę, imię i nazwisko zdającego, numer PESEL, następnie podać przedmiot i poziom

Przykład: Opłata za maturę, Jan Kowalski, 90101010101, język angielski – poziom podstawowy, WOS

Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

Poinformowanie komisji o wniesieniu opłaty :

Po wniesieniu opłaty absolwent ( w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2022r.) przekazuje potwierdzenie wpłaty do OKE w Warszawie, osobiście do OKE w Warszawie, drogą elektroniczną

( na adres e- mailowy: [email protected]) lub pocztową na adres korespondencyjny Komisji :

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,

Plac Europejski 3, 00 – 844 Warszawa,

„opłata maturalna”

Kopię potwierdzenia wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której przystępuje do egzaminu maturalnego.

Przewiń na górę
Skip to content