Terminarz maturzysty

Terminarz maturzysty

02 października – złożenie deklaracji wstępnej,

7 luty – złożenie deklaracji ostatecznej.

Po terminie deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian.

Harmonogram Egzaminu Maturalnego w Terminie Głównym

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Czas trwania egzaminu Godzina 14:00 Czas trwania egzaminu
7 (wtorek) Język polski – pp 240 minut – w Formule 2023
170 minut – w Formule 2015
     
8 (środa) Matematyka  – pp

180 minut – w Formule 2023

170 minut – w Formule 2015

     
9 (czwartek) język angielski – pp 120 minut – w Formule 2023 i Formule 2015      
10 (piątek) Język angielski – pr 150  minut – w Formule 2023 i 2015      
10 (piątek) Wiedza o społeczeństwie – pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015      
13 (poniedziałek) język angielski – pr 150 minut – w Formule 2023 i 2015      
14 (wtorek) biologia – pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015      
15 (środa) Matematyka – pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015      
16 (czwartek) Chemia- pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015      
17 (piątek) Geografia- pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015      
20 (poniedziałek) Język polski – pr

210 minut – w Formule 2023 

180 minut – w Formule2015

     
21 (wtorek) Historia – pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015      
           

*pp – poziom podstawowy,

pr- poziom rozszerzony.

W 2024 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany w dwóch formułach tj.:

1) w Formule 2023 – dla absolwentów 4 letniego liceum ogólnokształcącego;

2) w Formule 2015 – dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich , którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości i absolwentów wszystkich pozostałych typów szkół z lat 2005-2022.

W 2023r. egzamin maturalny w Formule 2023 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022r.

W 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2015 jest przeprowadzany na podstawie wymagać egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022r.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2023 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023r. zdaje obowiązkowo – 

1) w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

a) język polski

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

c) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

2) w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a) język polski

b) matematyka

c) język obcy nowożytny

Aby w 2023r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje się spośród następujących przedmiotów:

1) biologia

2) chemia

3) filozofia

4) fizyka

5) geografia

6) historia

7) historia muzyki

8) historia sztuki

9) informatyka

10) język łaciński i kultura antyczna

11) język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

12) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)

13) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

14) język polski

15) język regionalny (język kaszubski)

16) matematyka

17) wiedza o społeczeństwie

Osoby zdeklarowane są zobowiązane do przystąpienia do egzaminu nieobecność skutkuje nie zdaniem egzaminu maturalnego.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, wydawania świadectw, aneksów i informacji o wynikach –  9 lipca 2024r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 lipca 2024r. 

Harmonogram Egzaminu Maturalnego w Terminie Dodatkowym

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Czas trwania egzaminu Godzina 14:00 Czas trwania egzaminu
3 (poniedziałek) Język polski  – pp* 240 minut – w Formule 2023
170 minut – w Formule 2015 
     
4 (wtorek) Matematyka – pp 180 minut – w Formule 2023
170 minut – w Formule 2015 
Matematyka – pr 180 minut  
5 (środa) Język angielski – pp 120 minut – w Formule 2023 i 2015       
6 (czwartek) Biologia-pr  180 minut – w Formule 2023 i 2015 Język angielski – pr 150 minut  
7 (piątek) Wiedza o społeczeństwie – pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015       
10 (poniedziałek) Chemia – pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015       
11 (wtorek) Matematyka – pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015       
12 (środa) Geografia – pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015       
13 (czwartek) Fizyka – pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015       
14 (piątek) Informatyka – pr 180 minut – w Formule 2023 i 2015       

Harmonogram Egzaminu Maturalnego w Terminie Poprawkowym

  1. Część pisemna – 20 sierpnia 2024r. ( wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024r. (środa)

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, wydawania świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 10 września 2024r.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań ( odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Zdający na egzamin z matematyki powinien się zaopatrzyć się w linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty.

Informacja o opłatach za egzaminy maturalne  wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Opłatę wnoszą :

  1. Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego.
  2. Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracjach, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

“Kolejny raz” przystąpienie do egzaminu oznacza “kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/ dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nie przystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi. 

Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie.

Wysokość opłaty i sposób dokonania wpłaty :

Sposób obliczenia opłaty: 50 zł każdy egzamin

Termin wniesienia opłaty od 1 stycznia do 7 marca 2024r. (niewniesienie opłaty maturalnej w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu).

Rachunek bankowy komisji: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 

Numer konta: 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

W polu “Tytuł wpłaty” należy wpisać:

Opłata za maturę, imię i nazwisko zdającego, numer PESEL, następnie podać przedmiot i poziom

Przykład: Opłata za maturę, Jan Kowalski, 90101010101, język angielski – matematyka, poziom rozszerzony

Poinformowanie komisji o wniesieniu opłaty :

Po wniesieniu opłaty absolwent przekazuje potwierdzenie wpłaty do OKE w Warszawie, osobiście do OKE w Warszawie, drogą elektroniczną

( na adres e- mailowy: oplatamaturalna@oke.waw.pl) lub pocztową na adres korespondencyjny Komisji :

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,

ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa

„opłata maturalna”

Kopię potwierdzenia wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której przystępuje do egzaminu maturalnego.

UWAGA: Absolwent, który ukończył szkołę macierzystą poza województwem mazowieckim, tj. w innym obrębie działania niż OKE w Warszawie, powinien wnieść opłatę do właściwej OKE.

 

Przewiń na górę
Skip to content