Formularz o przyjęcie

do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży nr. 1 w Sochaczewie

Wypełniając formularz zobowiązujesz się do przekazania nam informacji zgodnie z stanem faktyczny,.

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:

 1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie reprezentowane przez Dyrekcję mgr Henrykę Mirosławę Adamczyk i mgr Barbarę Karbownik, tel. 728-493-789 email: sochaczewska_szkola_umiejetnosci@op.pl
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku
   z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59)  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c .Rozporządzenia RODO);
  2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
   b Rozporządzenia RODO);
  3. marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania celem kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
  4. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:
  5.  
   1. oznaczenie uczniów, rodziców, petentów pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
    1. nazwisko i imię (imiona),
    1. datę urodzenia,
    1. oznaczenie płci,
    1. adres miejsca zamieszkania,
    1. numer PESEL,
    1. adres email,
    1. numer telefonu

Formularz

Wprowadź imię.
Wprowadź nazwisko.
Wprowadź numer PESEL.
Wprowadź adres zamieszania według wzoru: MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR.DOMU/MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, GMINA
Wprowadź datę urodzenia.
Wprowadź telefon komórkowy.
Wprowadź miejsce urodzenia.
Zaznacz którym wyborem jest obecna szkoła.
Wybierz klasę w której chciałbyś rozpocząć naukę.
Wybierz klasę w której chciałbyś rozpocząć naukę.
Wprowadź imię.
Wprowadź nazwisko.
Wprowadź adres zamieszania według wzoru: MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR.DOMU/MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, GMINA
Wprowadź numer PESEL
Wprowadź telefon komórkowy.
Wprowadź imię.
Wprowadź nazwisko.
Wprowadź adres zamieszania według wzoru: MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR.DOMU/MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, GMINA
Wprowadź numer PESEL
Wprowadź telefon komórkowy.
Przewiń na górę
Skip to content