RODO

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:

 1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie reprezentowane przez Dyrekcje mgr Henrykę Mirosławę Adamczyk i Barbarę Karbownik, tel. 728-493-789 email: sochaczewska_szkola_umiejetnosciop.pl
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku
  z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
  c Rozporządzenia RODO);
 2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki
  i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
  b Rozporządzenia RODO);
 3. marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania celem kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
 4. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:
 5.  
  1. oznaczenie uczniów, rodziców, petentów pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
   1. nazwisko i imię (imiona),
   1. datę urodzenia,
   1. oznaczenie płci,
   1. adres miejsca zamieszkania,
   1. numer PESEL,
   1. adres email,
   1. numer telefonu.
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole – przez okres do czasu ich wypełnienia;
 2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 3. w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

a następnie zniszczone lub archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Państwa prawa:

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/uzupełnienia danych, usunięcia danych, bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania,
do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W przypadku planowania dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostaną Państwo poinformowani o tym innym celu wraz z informacjami określonymi w art. 13 ust. 2 lit. a – f RODO.

Przewiń na górę
Skip to content